ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ГР. ДОБРИЧ

Директор:  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
Адрес: 9302 гр. Добрич , ЖК „Добротица“ 12;
E-mail: kolejdobrich@shu.bg ;
Уеб: http://k-dobrich.eu/

ОТНОСНО:
Турнир по информационни технологии

„ИТ СВЯТ“

            В основата на съвременното общество стоят техниките и технологиите. С тяхна помощ ние достигаме до дълбините на океана и безкрайния космос. Едно от най-бързо развиващите се направления в човешкото познание са информационните технологии. За никого не е тайна, че информационните технологии ще имат широко приложение в обозримото бъдеще и ще останат една от най-перспективните посоки за личностно развитие. Търсенето на качествени специалисти и изследователи в тази област постоянно нараства и задава насоката пред нас като преподаватели – да подготвим нашите възпитаници за успешната им професионална реализация. Днес държавите все по-често се измерват не по население или територии, а по научен потенциал и по приложение на съвременните технологии. Ако желаем да бъдем равноправен партньор в Европейския съюз, е необходимо да инвестираме в образованието като залог за бъдещ просперитет.

УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на турнир по информационни технологии в Колеж – Добрич при ШУ “Епископ Константин Преславски“, Ви каним да вземете участие в провеждането му.

Организацията и провеждането на турнира ще се осъществи в Колеж – Добрич при ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Информация за регистрирането на ученици и учители се осъществява от 20.05 до 09.06.2021г. на адрес: https://itsviat.uchenici.eu/register/ по указанията в приложеното писмо.

Дата: 18.05.2021г.                                                             С уважение:

           / проф. д.м.н. Николай Иванов Янков/

I.       Общи положения

Колеж-Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 г. През годините той се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование. Направленията, в които подготвяме кадри, са: Информатика и информационни технологии, Предучилищна и начална училищна педагогика с изучаване на английски език и информационни технологии и Растителна защита. Специалността Информатика и информационни технологии се реализира от 2001 г и това е причина ние да организираме това състезание като форум за изява.

Това е ежегоден национален турнир, който в основата си е състезание с перспектива да се превърне в национална олимпиада.

В ежегодния турнир могат да участват ученици от I до XII клас. Целта му е да предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности и интереси в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптиране им към образование за развитие.

Турнирът по информационни технологии ИТ СВЯТ се прави с цел:

 • Учениците да проверят какво са научили в училище и да разберат какви са възможностите и перспективите за професионално обучение и реализация;
 • Да се усъвършенстват и само самоусъвършенстват като задълбочават знанията си и да намират нови приятели със сходни интереси;
 • Да работят в екип, за създава не авторски нови продукти и съвместни проекти;

II.     Направления

Турнирът се провежда в следните възрастови групи:

 • От първи до дванадесети клас по класове. т.е всеки клас е отделна група. (виж таблицата Таб. 1 )Представянето може да бъде :
  • Индивидуално
  • Екипно – до двама в екип

Турнирът се провежда в следните категории:

 • Детско програмиране (за деца от 1 – 5 клас);
 • Компютърна рисунка (за деца от 1 – 5 клас);
 • Компютърна мултимедийна презентация (за деца от 5 – 7 клас);
 • Компютърна мултимедийна презентация (с VBA Visual Basic Application) (за деца от 5 – 7 клас);
 • Мултимедийни клипове (за деца от 5– 10 клас);
 • Уеб сайт – Писан код (за всички без 1 – 5 клас);
 • Уеб сайт – CMS (за всички без 1 – 5 клас);
 • Графичен дизайн (за деца от 5 – 12 клас);
 • Самостоятелни компютърни приложения (за деца от 8 –12 клас);
 • Интернет приложения (за деца от 8 – 12 клас);
 • Роботика и електроника (за деца от 4 – 12 клас);.

Важно: всяка категория е отделена И по класове.

Нагледно таблично показано:

 

от 1 –  до 5 клас

от 5 –  до 7 клас от 8 – до 10

клас

от 11 –  до 12 клас

Детско програмиране

ДА

Компютърна рисунка

ДА

Компютърна мултимедийна презентация

ДА

Компютърна мултимедийна презентация

VBA )

visual basic for application

ДА

Мултимедийни клипове

ДА ДА

Уеб сайт –

Писан код

ДА ДА

ДА

Уеб сайт – CMS

ДА ДА

ДА

Графичен дизайн

ДА ДА

ДА

Самостоятелни компютърни приложения

ДА

ДА

Интернет приложения

ДА

ДА

Роботика и електроника

ДА

ДА

ДА

ДА

Учениците – индивидуално или екипно, изготвят предварително своите проекти. 

След като направят регистрация за участие, изпращат своите проекти до 09.06.2021г.

До 11.06 ще се обяви списък с одобрените проекти в меню – Програма. Първите 6 проекта събрали най-много точки се защитават пред комисия в рамките на 15 мин. в деня на провеждане на турнира.

III. Теми за проекти

Учениците защитават пред комисия собствени проекти по избрана от тях тема.

IV. Регистрация на всички участници

Информация за регистрация за участие на ученици и учители се осъществява от 20.05.2021г. до 09.06.2021г. на адрес: https://itsviat.com/register/. При регистрацията се подава  информация за:

 • Имената на авторите (до двама на проект),
 • Клас,
 • Училище,
 • Град,
 • Имейл,
 • Парола,
 • Тел.номер за връзка,
 • Име на ръководителя на проекта и/или на консултанта,
 • Възрастова група,
 • Категория,
 • Тема на проект.
 • В състезанието вземат участие само тези проекти, които са изпълнили всички изисквания на организаторите. Неотговарящите на изискванията ще бъдат дисквалифицирани.
 • Забранява се на участниците да променят представените проекти в деня на състезанието.
 • Всеки проект трябва да има изготвени рекламни материали (анотация), които ще бъдат публикувани на сайта на състезанието.
 • Забранява се един участник да участва в повече от една категория.

От 20.05.2021г. до 09.06.2021г. се качват проектите в  указаните при регистрацията на проекта виртуални стаи;

До 11.06.2020г. списъците с одобрените за  участие  и графикът за тяхното представяне ще се публикуват на сайта на състезанието(страница Програма);

Инструкциите за провеждане на online защитата за всяка категория ще бъдат публикувани заедно със списъка на допуснатите за защита проекти.

Дата за провеждане е 12 – 13.06.2021г.

Място на провеждане: Поради епидемиологичната обстановка тази година състезанието ще се проведе online.  С използване на инструментите на  Google (Meet и Classroom).

За най-малките участници от първи до четвърти клас onlinе защита няма да се провежда, а само ще се изпратят проектите. Комисия ще оцени всеки един от тях и ще публикува списък с класирането на проектите.

Препоръчваме всички участници да тестват предварително системата.

Такса за участие: НЯМА

Реда на провеждане е :

 1. Предварително ще бъдат публикувани списъци на всички класирали се за защита проекти;
 2. На сайта ще бъдат публикувани указания за всяка категория кога и в колко часа ще се проведе съответната защита;
 3. След приключване на всяка категория ще бъде извършвано класиране и награждаване на участниците.

* Желателно е участниците да са в платформата поне 10 мин. преди старта на състезанието.

* Оценяването се извършва от комисия, сформирана от представители на организаторите, както и от поканени представители на софтуерни фирми от гр. Добрич и гр.Варна.

* По предварително изготвени критерии се добавят точки (1-10т.). За всеки един критерии, точките се сумират и средно аритметично се изчислява крайния резултат.

 1. РЕГЛАМЕНТ

Всеки участник трябва да представи работещ своя проект, като го качи предварително в указания при регистрацията линк . Той ще бъде отворен за качване на проектите след 20 май – до 09 юни 2021г.

Използва се лицензиран софтуер или софтуер с права за свободно разпространение и предоставените ресурсни материали. Допуска се използването на версии за временно ползване (trial).

Изисквания към „Детско програмиране

Учениците от тази категория клас работят с програми според характера на продукта, който искат да създадат.

 1. Да отговаря на избраната тема.
 2. Да използват многообразието от инструменти на съответните програми.
 3. Пълно и завършено съдържание
 4. Синхронизация на музикален или аудио фон
 5. Синхронизация на сцени и субтитри

Изисквания към презентацията:

 1. Да отговаря на избраната тема.
 2. Да включва комбиниране на различни видове информация: текст, графика, звук, анимация, комбинирана информация, таблици, диаграми, макроси.
 3. Да се използват програми за създаване на комбиниран документ.
 4. Да използват многообразието от инструменти на съответните програми.
 5. Да спазват правилата при форматиране на текст.

Изисквания към мултимедийни клипове:

Техническо изпълнение на монтажа:

 1. Пълно и завършено съдържание,
 2. Синхронизация на музикален или аудио фон,
 3. Сцени и субтитри,
 4. Спазен изходен файлов формат – mp4, avi, wmv,
 5. Времетраене – до 6 мин,
 6. Наличие на работните файлове при представяне на проекта, (представени в папка заедно с видеото),
 7. Липса на наборни грешки в текста;

Художествени критерии:

 1. Спазена сюжетна линия,
 2. Ясно дефинирана и реализирана цел,
 3. Движение на камерата в кадъра,
 4. Преходи и ефекти,
 5. Използване на авторски ресурси,
 6. Баланс;

Изисквания към категория графичен дизайн – уеб сайт, брошура, плакат, календар, книга и др.

 1. Да отговаря на поставената тема.
 2. Да включва комбиниране на различни видове информация: текст, графика,
 3. Да се допълват цветово и хармонично,
 4. Да се използва многообразието от инструменти на съответните програми. ( Illustrator; Photoshop; Indesign; CorelDraw и др.),
 5. Да се спазват правилата при форматиране на текст,
 6. Добре подредени и групирани слоеве.

* За файлове, който са предназначени за печат: Файловете задължително трябва да отговарят на следните изисквания: цветовият профил да бъде CMYK, резолюция 300 dpi, раздувки по 2мм от всички страни; текстове, обърнати в криви, разположени по 3мм навътре от размера 9х5/9×6см.

* За уеб дизайн: УЕБ ДИЗАЙН за десктоп или мобилно устройство или и двете; симетричност на елементите; подравняване на елементите; правилни размери за уеб страници (960px;1280px. или 1960px.). Спрямо уеб графичния дизайн да са създадени най-малко шаблони за начална страница и вътрешна страница.

* Приемат се само следните формати: .ai, .pdf, .psd, .eps, .tiff, .cdr, отговарящи на горепосочените изисквания.

Изисквания към уеб сайт:

При проектите в категория Уеб сайт акцентът е върху използването на подходящи информационни технологии за създаване на съвкупност от логически свързани web страници, които имат общ адрес в Интернет.

Те може да съдържат едновременно, или в различни комбинации, текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Оригиналността в прилагането на технологиите играе важна роля. При оценяването съществено значение имат потребителския интерфейс и графичното оформление.

Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XML, JavaScript и VBScript ActionScript на Adobe Flash, Silverlight на Microsoft Corp. и др. изпълнявани от клиентски компютър. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието.

Налични са карта на сайта и страница, възможности за статистика, с която са представени авторите на проекта.

Изисквания към Самостоятелни компютърни приложения:

Това са софтуерни продукти с интерфейс на български език, които са ориентирани към краен потребител учител или ученик, фирма, неправителствена организация или др.

Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция. Желателно е тази конкретна задача да има практическо приложение.

За съхраняване на данните се предполага използване на специализирана система за управление на бази от данни (например MS SQL Server, Oracle DB Server, MySQL Server, MS Access, допуска се използване на нетипични методи за съхраняване на данните като файлова система, продукти от рода на MS Excel, и други подобни.)

Изисквания към Интернет приложения:

Интернет приложението е динамичен Уеб сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет приложенията да са изградени на принципа на език за динамично генериране на HTML – РНР, ASP.NET, JSP, Perl.

За съхранение и динамично генериране на информацията на Web сайта най-често се използват СУБД. Не се допускат проекти, създадени с помощта на готови системи за изграждане на сайтове (CMS-и като Joomla, eZ Publisher и други подобни).

Изключение се прави само при разработването на нови, оригинални модули към тях. Допуска се използването на готови библиотеки и среди за програмиране (frameworks).

Една част от информацията при Интернет приложенията се формира от базата данни. Самият сайт има две основни части.

Едната част е потребителската (front-end), тази, която се вижда от потребителите, а другата – служебна (back-end) – достъпът до нея е ограничен само до определени лица от създателите на сайта и компанията.

Служебната част на сайта се използва за неговото администриране и редактиране. Препоръчителни са допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, анкети и въпроси, форуми и т.н. Не е препоръчително използването на готови шаблони (темплейти).

Изисквания към категории: Роботика и Електроника:

В категориите Роботика  участниците са:

– Разделени в III възрастови групи, а не както останалите категории – за всеки клас отделна категория.

– Няма групово или индивидуално участие. Могат да се сформират групи от 1 до 4 участника максимално.

– Освен проект, който предварително са направили, участниците трябва да предадат и видеоклип, представящ проекта, демонстрирайки функционалността и задачите, които изпълнява робота, цели и използвани технологии.

– в деня на състезанието от 9:00 часа, за различните възрастови групи, в менюто за програмата за провеждане, ще се публикуват творчески задачи за изпълнение с времетраене 2 часа.

Възрастовите групи са:

 • I – II клас (практическите задачи в категория „Роботика“ могат да се направят с проект на Lego WeDo)
 • III – V клас (практическите задачи в категория „Роботика“ могат да се направят с проект на Lego EV3)
 • VI – VII клас (практическите задачи в категория „Роботика“ могат да се направят с проект на Lego EV3)

В категориите Електроника участниците са:

– Разделени в II възрастови групи, а не както останалите категории – за всеки клас отделна категория.

– Няма групово или индивидуално участие. Могат да се сформират групи  до 2-ма участника максимално.

– Предадения проект, който предварително са направили участниците, трябва да има практическа насоченост в реалния живот. Освен проекта, трябва да се предаде и видеоклип, представящ проекта, демонстрирайки функционалността, цели и използвани технологии.

– в деня на състезанието от 9:00 часа, за двете възрастови групи, в менюто за програмата за провеждане, ще се публикуват творчески задачи за изпълнение с времетраене 2 часа.

Възрастовите групи са:

 • V – VII клас (Творческата задача в категория „Електроника“ могат да се направят с проект на Tinkercad, Blocktinu, или други онлайн среди за програмиране
 • VIII – XII клас (Творческата задача в категория „Електроника“ могат да се направят с проект на Tinkercad, Blocktinu, или други онлайн среди за програмиране)

 

 

VI. Точки за оценяване

Категория „Детско програмиране“

Изисквания към съдържанието Точки
1. Добре изразени обекти 10
2. Композиция и дизайн 20
3. Завършеност 10
4. Техническа сложност 10
5. Цялостно въздействие 30
6. Оригиналност 20

Категория „Компютърна рисунка

Изисквания към съдържанието:  
1. Не се допускат готови, копирани от Интернет материали (готови шаблони).  
2. Да се посочат източниците на информация, (от къде са взети елементите в проекта ако има такива). 5
3. Цялостно обхващане на избраната тема. 5
Техническа изработка:  
4. Избор на подходящо средство за създаване.  
5. 5.1. Инструменти за работа със свободна ръка.

5.2. Умело съчетаване на готови елементи.

5

5

6. Използване на графични редактори с отворен код 10
7 Оригиналност на проекта – не е използван шаблон. 10
8. Естетическо оформление на проекта:

Баланс и хармония в цветовете.

10
9. Спазени са изискванията за печат или уеб дизайн 10
  При допуснати езикови грешки: правописни, пунктуационни, стилови отнемат

се        до

10т.

 

Критерии за оценяване на презентаторските умения

Критерии Точки
1. Спазване на предварителното посочено време за презентиране. 5
2. Презентиране на творбата, а не на твореца. 5
3. Синхронност при представянето – съчетание на говорещия и проектора. 5
4. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения. 5
5. Цялостно впечатление:  
5.1. Подходящ тон и сила на гласа 2
5.2. Скорост на говорене 2
5.3. Използване на подходящ език на тялото 2
5.4. Връзка с аудиторията 2
5.5. Справяне с нервното напрежение 2
6. Отговор на въпроси, поставени от журито. 10
  Максимален брой точки: 100

Категория „Компютърна презентация”

Изисквания към съдържанието Точки
1. Не се допускат готови, копирани от Интернет материали (готови шаблони)(информацията се преработва и хипервръзките се премахват). 5
2. Да се посочат източниците на информация, като поне два от тях са: учебници, книги, списания и др. и да се зачитат авторските права. 5
3. Цялостно обхващане на избраната тема. Достоверност на информацията. 5
Техническа изработка  
4. Избор на подходящо средство за създаване. 5
5. 5.1. Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните характеристики за размер, шрифт, цвят, ефекти и т.н.

5.2. Дизайн на презентацията – поощряване на оригинален дизайн, работа с графичен редактор, вмъкване на хипервръзки (вътрешни и външни), използване на видео файл, особено ако е изготвен от ученика (екипа) и звуков файл. Използване на графики, диаграми, таблици, схеми, формули и др.

5

10

6. Баланс между текст и изображения в цялата презентация. (Да се внимава с количеството текст, вмъкнато на една страница.) 5
7. Анимация: текст, графика, смяна на слайдовете.

7.1. Прецизно определяне на необходимото време и по желание задаване на автоматично прелистване.

7.2. Балансирана анимация на елементите на отделните слайдове.

5

5

8. Естетическо оформление на презентацията:

8.1. Баланс и хармония в цветовете.

8.2. Контраст между цветовете на фона и текста, както и другите елементи на презентацията.

8.3. Хармонично и балансирано разположение на компонентите върху слайда.

8.4. Подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете на цялата презентация.

10
  При допуснати езикови грешки: правописни, пунктуационни, стилови отнемат се 10т.

 

Критерии за оценяване на презентаторските умения

Критерии Точки
1. Спазване на предварителното посочено време за презентиране. 5
2. Презентиране на творбата, а не на твореца. 5
3. Синхронност при представянето – съчетание на говорещия и проектора. 5
4. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения. 5
5. Цялостно впечатление:  
5.1. Подходящ тон и сила на гласа. 2
5.2. Скорост на говорене. 2
5.3. Използване на подходящ език на тялото. 2
5.4. Връзка с аудиторията. 2
5.5. Справяне с нервното напрежение. 2
6. Отговор на въпроси, поставени от журито. 10
  Максимален брой точки: 100

Категория „Графичен дизайн”

Изисквания към съдържанието:  
1. Не се допускат готови, копирани от Интернет материали (готови шаблони).  
2. Да се посочат източниците на информация, (от къде са взети елементите в проекта). 5
3. Цялостно обхващане на избраната тема. 5
Техническа изработка:  
4. Избор на подходящо средство за създаване.  
5. 5.1. Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните характеристики за размер, шрифт, цвят, ефекти и т.н.

5.2. Дизайн на проекта – поощряване на оригинален дизайн. Използване и групиране на сложни елементи. Симетрия и подравняване на елементите.

5

5

6. Баланс между текст и изображения в цялия проект. (Да се внимава с количеството текст, вмъкнато в проекта). 5
7 Създадени няколко визии за даден проект.(вътрешна и начална страница) 15
8. Естетическо оформление на проекта:

8.1. Баланс и хармония в цветовете.

8.2. Контраст между цветовете на фона и текста, както и другите елементи на проекта.

8.3. Хармонично и балансирано разположение на компонентите върху проекта.

10
9. Спазени са изискванията за печат или уеб дизайн. 10
  При допуснати езикови грешки: правописни, пунктуационни, стилови отнемат се до 10т.

 

Критерии за оценяване на презентаторските умения

Критерии Точки
1. Спазване на предварителното посочено време за презентиране. 5
2. Презентиране на творбата, а не на твореца. 5
3. Синхронност при представянето – съчетание на говорещия и проектора. 5
4. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения. 5
5. Цялостно впечатление:  
5.1. Подходящ тон и сила на гласа 2
5.2. Скорост на говорене 2
5.3. Използване на подходящ език на тялото 2
5.4. Връзка с аудиторията 2
5.5. Справяне с нервното напрежение 2
6. Отговор на въпроси, поставени от журито. 10
  Максимален брой точки: 100

Категория „Мултимедийни клипове”

Критерии Точки
Функционална и логическа завършеност (пълнота)  
Художествено въздействие и хармония на изразните средства. 10
Ясно дефинирана и реализирана цел. 5
Степен на завършеност. 5
Сбор от художествени изразни средства достатъчни за поставената цел. 5
Удобен за използване.  
Приложимост, използване на проекта в практиката. 5
Баланс на използваните изразни средства (анимационни и звукови ефекти, подбрани  цветове). 10
Липса на правописни и стилистични грешки. 5
Умерено и добре използвани преходи. 5
Графичен интерфейс  
Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове, размери), подходящо подбрани цветови комбинации. 5
Съответствие на графичния интерфейс със съдържанието и навигацията. 10
Използване на авторски ресурси. 15
Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон). 10
Представяне  
Поддържане на контакт с публиката. 5
Невербална комуникация. 5
ОБЩО: 100

Категория „Уеб сайт”  – писан код

Функционална и логическа завършеност (пълнота):  
Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира. 5
Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели. 5
Завършеност, достоверност (степен на завършеност, актуалност на връзките). 5
Съвместимост с различни браузъри, разделителна способност на екрана, цветови режими, скорост на връзка. 10
Удобен за използване  
Наличие на удобна навигационна система (меню). 5
Интуитивен интерфейс (колко лесно е за потребителите да се ориентират в навигационната структура на сайта). 5
Приложимост (разнообразие на предлаганите услуги). 5
Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя. 10
Наличие на карта на сайта. 10
Графичен интерфейс  
Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации. 5
Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията. 5
Зачитане на авторските права при представяне на информация в страниците на сайта. 5
Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони). 10
Качество на изпълнението  
Добре именувани програмни единици. 5
Подредена структура на работните директории. 10
Подреденост и четливост на кода. 10
Сложност на изпълнението. 10

Категория „Уеб сайт”  – CMS

Функционална и логическа завършеност (пълнота):  
Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира. 5
Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели. 5
Завършеност, достоверност (степен на завършеност, актуалност на връзките). 5
Темплейтът да предлага съвместимост с различни браузъри, разделителна способност на екрана, цветови режими, скорост на връзка. 10
Удобен за използване  
Настроена удобна навигационна система (меню). 5
Добре подреден интерфейс (колко лесно е за потребителите да се ориентират в навигационната структура на сайта и другите блокови елементи). 5
Приложимост (разнообразие на предлаганите услуги). 5
Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя. 10
Наличие на карта на сайта. 10
Инсталирани и настроени подходящи плъгини. 10
Графичен интерфейс  
Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации. 5
Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията. 5
Зачитане на авторските права при представяне на информация в страниците на сайта. 5
Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони). 10
Качество на изпълнението  
Добре подредени модули. 5
Подредена структура на сайта. 10
Подреденост и четливост на текстовете спрямо изображенията. 10
Сложност на изпълнението. 10

Представяне и защита на проектите – 50 точки

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и други. 10
Демонстрира се познаване същността на проекта, представят се административната и потребителската част. 20
Точни и аргументирани отговори на въпроси от членове на комисията. 20
Общо точки: 180

Категория „Самостоятелни компютърни приложения

Приложната програма има ясно дефинирана цел и я реализира. 20
Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели. 10
Оригиналност. 10

Удобна за използване – 35 точки

Приложимост, използване на приложната програма за нуждите на училището или друга организация. 5
Лесна инсталация, настройка и деинсталация. 5
Възможност за търсене и типизиране на търсенето. 10
Наличие на удобна документация (страница за помощ) за работа с приложението. 5
Наличие на удобна навигационна система (меню), бързи клавиши, контекстни менюта, интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на приложната програма. 10
   
   

Технологично решение – 25 точки

Ниво на стабилност и сигурност. 10
Ниво на сложност, надеждност и работоспособност. 10
Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение. 5

Графичен интерфейс – 20 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации. 5
Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието. 5
Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони). 10

Качество на изпълнението – 15 точки

Добре именувани програмни единици. 5
Подреденост и четливост на кода. 5
Подредена структура на работните директории. 5

Наличие на подробна документация -15 точки

Добре оформена документация. 10
Добре оформена рекламна диплянка. 5

Представяне и защита на проектите – 50 точки

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и други 10
Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, дизайн на интерфейса и други 20
Точни и аргументирани отговори на въпроси от членовете на комисията 20
Общо точки: 200

Категория „Интернет приложения”

Приложението има ясно дефинирана цел и я реализира 10
Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели 5
Завършеност и достоверност на информацията 10
Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките 5
Наличие на административен модул 10
   

Удобно за използване – 30 точки

Приложимост, използване на интернет приложението за нуждите на училището. 5
Лесна инсталация и настройка. 5
Възможност за търсене и типизиране на търсенето. 5
Наличие на удобна документация (страница за помощ) за работа с приложението. 5
Наличие на удобна навигационна система (меню), интуитивен интерфейс, лесна ориентация в навигационната структура на сайта. 10

Технологично решение – 30 точки

Ниво на сигурност и защита от неправомерен достъп. 5
Ниво на сложност, надеждност и работоспособност. 10
Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение. 5
Ниво на персонализация – нива на достъп. 10

Графичен интерфейс – 20 точки

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации. 5
Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията. 5
Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони). 10

Качество на изпълнението – 15 точки

Добре именувани програмни единици. 5
Подредена структура на работните директории. 10

Наличие на подробна документация – 15 точки

Добре оформена документация и дискови носители. 10
Добре оформена рекламна диплянка. 5

Представяне и защита на проектите – 50 точки

Добре организиран начин на представяне – презентация, ритмичност, атрактивност, не се изчита само презентацията или друг помощен материал и други. 10
Демонстрира се познаване на същността на проекта, коментират се кодове, дизайн на интерфейса и други. 20
Точни и аргументирани отговори на въпроси от членовете на комисията. 20
Общо точки: 200